Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Maris College Kijkduin

(foto 1 van 3)

VMBO LWOO - School

Op basis van een programma van eisen en wensen en gesprekken met opdrachtgever/ gebruikers is door ons een ontwerpstudie gemaakt , resulterend in een drietal varianten. De varianten zijn vervolgens in een workshop met de opdrachtgever en adviseurs op mogelijkheden voor de didactische doelstellin-gen, op functionaliteit en flexibiliteit, op techniek en op kosten gewogen. Met de opdrachtgever en de gemeente zijn de kansen en risico’s nader in kaart gebracht. Het meest aantrekkelijke model is vervol-gens van grof naar fijn met de gebruikers ingevuld om een optimale vertaling van de didactische bedoe-lingen en gewenste sfeer te bereiken. Wij hebben daarbij actief de regie gevoerd met gebruikmaking van maquettes, 3D BIM modellen en referentie-projecten. Ook het bezoek aan enkele referentie-scholen samen met de opdrachtgever/ gebruiker heeft tot veel interactie en inzicht over en weer geleid.

De wijze waarop het creatief proces verloopt om te komen tot het ontwerp van de nieuwe school.
 
We hebben met behulp van een getekend en gevisualiseerd programma van eisen de opdrachtgever/ gebruikers uitgedaagd om samen een verdiepingsslag van de bedoelingen en missie van de school te ontdekken. De interactie en samenhang van de clusters bleek de kern van de gewenste visie. Dit heeft er onder andere toe geleid dat alle verdiepingen in de school maximaal ruimtelijk en visueel (middels vides en glas) met elkaar verbonden zijn. Het creatief proces is door ons van grof naar fijn zo georgani-seerd, dat enerzijds inbreng van de verschillende belanghebbenden en adviseurs maximaal en integraal tot hun recht komen en anderzijds controle op kosten en planning gewaarborgd is.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]