Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

NXT2GO

NXT2GO

NXT2GO staat voor een vorm van conceptueel denken en werken van een nieuwe generatie adviseurs, architecten en bouwkundigen. Continuïteit, innovatie en optimale samenwerking worden bereikt door een interactief, toekomstgericht en kostenbewust proces.

NXT2GO is interactief. Ontwerpen om te bouwen betekent voor Van den Berg Groep dat alle creativiteit wordt ingezet om een realistisch en haalbaar concept te bedenken. Een interactief ontwerpproces helpt daarbij. Alle betrokken partijen worden actief in de dialoog betrokken om tot een gezamenlijk inzicht te komen.
Ook omwonenden en andere belanghebbenden denken mee in workshops om tot het best mogelijke scenario te komen. De draagkracht voor het plan is op voorhand groot en bespoedigt de vervolgprocedure. De architect is hierbij de regisseur van het ontwerpproces en maakt de vertaalslag van de gezamenlijk opgestelde kaders en randvoorwaarden naar een ruimtelijk en concreet plan. Het digitale3D/4D-Bouw Informatie Model maakt de stappen in het ontwerpproces op een heldere manier inzichtelijk.

NXT2GO is toekomstgericht. Het draagvlak voor bewust duurzame investeringen is in ontwikkeling en beweging, niet alleen vandaag maar ook morgen en overmorgen. Van den Berg Groep streeft naar milieuvriendelijke en toekomstbestendige oplossingen bij de projecten van onze opdrachtgevers. In dialoog met betrokkenen stellen we vast hoe energiezuinigheid, flexibiliteit en hergebruik kan worden toegepast in een project. Op termijn betaalt iedere duurzame investering zichzelf terug. Deze is daarom in alle opzichten waarde(n)vol. Het gaat tenslotte om het behoud van cultuur, leefomgeving en het natuurlijk kapitaal.

NXT2GO is kostenbewust. Kostenbewust bouwen betekent voor Van den Berg Groep dat er aandacht is voor de bouw- en exploitatiekosten bij iedere processtap in de ontwikkeling van een gebouw. Door in de ontwerpfase rekening te houden met gebruik, beheer, aanpasbaarheid en onderhoud komt er ruimte vrij voor kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.
We beperken ons niet tot de traditionele aanpak waarbij alleen wordt gekeken naar de kosten voor de realisatie van een gebouw. Wanneer de totale levensduurkosten worden overwogen, wordt namelijk een bredere horizon in acht genomen. Die bredere horizon past uitstekend bij de toekomstgerichte visie van Van den Berg Groep.